Θεραπευτικό πλαίσιο & κόστος

Η διεξαγωγή μίας αποτελεσματικής ψυχοθεραπείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη ενός σταθερού θεραπευτικού πλαισίου που οριοθετεί τους ρόλους, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των δύο μελών της θεραπευτικής σχέσης και τοποθετεί τη θεραπεία σε ένα σταθερό και ασφαλές έδαφος. Οι παράμετροι που απαρτίζουν αυτό το πλαίσιο είναι η θεραπευτική μέθοδος, ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής της θεραπείας, η αμοιβή του θεραπευτή κλπ. Η συμφωνία στην τήρηση των κανόνων που διέπουν το πλαίσιο είναι ουσιαστική καθώς στοχεύει στην ηθική δέσμευση θεραπευτή και θεραπευόμενου σε έναν κοινό θεραπευτικό στόχο και διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή της θεραπείας.

Θεωρώ ότι ο ψυχολόγος όπως κάθε επαγγελματίας πρέπει να καθορίζει την αμοιβή του βάσει των τυπικών και ουσιαστικών του προσόντων χωρίς όμως και να αγνοεί την τρέχουσα κοινωνική πραγματικότητα. Στις μεγαλύτερης συχνότητας θεραπείες όπως η Ψυχανάλυση το κόστος μπορεί να είναι λίγο χαμηλότερο. Επίσης στις μακροχρόνιες θεραπείες συνηθίζεται να γίνεται μία μικρή αύξηση ανά ένα με δύο χρόνια.